ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය – අධිචෝදනාවේ දෝෂ

ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය – මූලික විරෝධතා – අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනත – අධිචෝදනාවේ දෝෂ – අධිචෝදනාවකට එකතු කළ හැකි වැරදිවල ස්වභාවය

නඩු අංකය : HC (TAB) 504/2019  දිනය : 2019.11.14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *