කල්බදු පහසුකම යටතේ වන භාණ්ඩ අත්පත් කර ගැනීම සහ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය

කල්බදු පහසුකම යටතේ වන භාණ්ඩ අත්පත් කර ගැනීම සහ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය. මෙම ලිපිය කිසිඳු තැනැත්තකු අරඹයා හෝ කිසිඳු ආයතනයක්,

Read more

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය – 216 වන වගන්තිය

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය – 216 වන වගන්තිය දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ඇති මේ වගන්තීන් ප්‍රායෝගික භාවිතයේ දී දැක ගැනීමට නොහැකි වූවත්

Read more

නඩු තීන්දු කියන කතා 1 – දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය 294 වග: 1 වන ව්‍යතිරේකය

අපරාධයක් කරන බොහෝ අපරාධකරුවන් සිතනවා, කාලයත් එක්ක ඒ අපරාධය සිද්ධ කළත් තමුන් ව නීතියට හසුවන එකක් නැති වේවි කියලා. නමුත්

Read more