අවශ්‍ය මාර්ග අයිතිය – නීතිමය තත්ත්වය කෙටියෙන්

අවශ්‍ය මාර්ග අයිතිය – නීතිමය තත්ත්වය කෙටියෙන්       මාර්ග අයිතිය ආකාර කීපයකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්පුවකින් නැත්නම්

Read more

Retrospective/Prospective Effect of a Judgment – Case Law

IN THE COURT OF APPEAL OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA Banumathy Puvirajakeerthy v. Nadarajah Indranee   Case

Read more

Rei Vindicatio Action – රේ වින්ඩිකාෂියෝ නඩුකර

රේ වින්ඩිකාෂියෝ නඩුකර හැඳින්වීම ලංකාවේ සිවිල් අධිකරණ පද්ධතිය තුළ අපට නිතරම හමුවෙන නඩු කටයුත්තක් ලෙසින් Rei Vindicatio නඩුකර හැඳින්විය හැක. මේ සම්බන්ධයෙන්

Read more