මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නිකුත් කරන වරෙන්තුව සහ ඒ වරෙන්තුව ඉහළ අධිකරණයෙන් අත්හිටුවීම – කෙටි විමසුමක්

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නිකුත් කරන වරෙන්තුව සහ ඒ වරෙන්තුව ඉහළ අධිකරණයෙන් අත්හිටුවීම – කෙටි විමසුමක්. “වරෙන්තු සම්බන්ධයෙනුත් අපිට පේනවා සමාජයේ නොයකුත්

Read more

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් යොමු කරන සිතාසිය

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් යොමු කරන සිතාසිය අද අපි කථා කරන්නේ සිතාසි ගැන. කලින් අපි කථා කලා වරෙන්තුව ගැන. ඉතින් මේ සිතාසි

Read more

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී වැරදි සමථයට පත් කිරීම, කෙටි විමසුමක්

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී වැරදි සමථයට පත් කිරීම, කෙටි විමසුමක් ………. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දී නඩු සමථ කිරීම පිළිබඳව නීතී වෘත්තිකයන් අතර ඇති

Read more